Visie

Mosk wil na het opstellen van het leerwerkplan voor een langere  periode alle leerlingen van de beide basisscholen structureel binnen het reguliere rooster muziekles aanbieden. Om de doorgaande lijn en ook de resultaten hiervan in kaart te brengen moet het project van Mosk duidelijk niet gezien worden als een eendagsvlieg.

Door de jaren heen is gebleken dat basisscholen om een aantal redenen niet in staat zijn om gedurende een langere periode muzieklessen te (laten) geven die van goede kwaliteit is. Daarnaast leeft bij een groot deel van de bevolking het idee dat muziek vooral uit ontspanning bestaat en niet uit inspanning. Om muziek betekenisvol te maken zal het kind en daarmee hopelijk ook de ouders uitgedaagd moeten worden.


Het project van Mosk is van belang voor:

 • kinderen: muzieklessen volgen en muziek maken is van groot belang voor het ontwikkelen van het creatief denken van het kind. Muziek maken bevordert:
  • de werking van de hersenen;
  • draagt bij aan het concentratievermogen;
  • verbetert de luistervaardigheid, leesvaardigheid en ook de onderlinge samenwerking tussen leerlingen.
 • ouders: door de kinderen blijven ook de ouders bij de muziek betrokken door vermelding van de vorderingen in het schoolrapport en de inzet van Multimedia (o.a. website waarop de liedjes en oefeningen zullen worden gedeeld) en Bovendien is het ook mogelijk dat dit project behulpzaam kan zijn bij een vroegtijdige keuze voor een bepaald muziekinstrument of zang of dansopleiding.
 • scholen: de beide basisscholen krijgen een gezamenlijke aanbod dat wellicht ook de samenwerking tussen de twee ( openbare en bijzondere) scholen zal bevorderen
 • het dorps- verenigingsleven en de Mienskip: Muziek is in diverse verschijningsvormen van groot belang voor het dorp en de naaste omgeving: ( Berne) iepenloftspullen, spulwike, koren , orkesten en bands en andere vormen zijn daarvan een goed voorbeeld. De activiteiten van Mosk kunnen dan ook op een breed draagvlak rekenen  binnen de gemeenschap. Immers op deze wijze wordt de basis gelegd die nodig is om te zijnertijd aan vorengenoemde activiteiten deel te kunnen nemen.

Doel

Mosk wil met dit project uiteindelijk alle kinderen van de basisschool toegang geven tot het muziekonderwijs en hoopt de kinderen en wellicht daarmee ook de ouders enthousiast te maken voor het maken van muziek, vooral ook in de eigen leefomgeving. Daarnaast wil Mosk dat de groepsdocenten actief meedoen in de muzieklessen en op deze wijze muziek-pedagogische vaardigheden op doen en daardoor in staat zijn om mede vorm te geven aan de doorgaande lijn van dit vakgebied.

Mosk wil dit doel onder meer bereiken door:

 • nauwe samenwerking tussen basisscholen en Mosk;
 • het aantrekken van vakbekwame muziekdocenten;
 • het opzetten van een plan voor systematische en vakkundige muzieklessen binnen het reguliere basisschoolprogramma, waarbij het project van Mosk een pilot is voor de opleiding van conservatoriumstudenten en assistent muziekdocent waarbij de werkwijze weliswaar een lokaal karakter heeft maar waarbij de voorbeeldfunctie landelijke uitstraling beoogt;
 • het presenteren van de muzikale prestaties van de leerlingen;
 • het onderhouden van contacten met ouders, organisaties, instanties en overheden;
 • het voeren van overleg met andere belanghebbenden en derden zoals onder meer muziekscholen, opleidingsinstituten.

 

 Opzet

Tweewekelijks zullen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 muziekles krijgen. Aan de hand van de in deze lessen opgedane ervaringen zal onder leiding van de voormelde studenten en docenten een nieuw leerplan worden opgesteld. Dit leerplan wordt daarna voor de jaren 2016 – 2019 vastgesteld door de beide basisscholen en Mosk.

De betreffende klassendocent zal altijd bij de muzieklessen aanwezig zijn en ook geschoold worden in dit vakgebied . Het schoolrapport van de leerlingen zal ook hun prestaties van de muzieklessen verslaan en hun specifieke talenten weergeven.

Na het opzetten van het leerwerkplan Voor Mosk is dit project geslaagd wanneer vanaf het schooljaar 2016/2017 de muziekles als integraal onderdeel is opgenomen in de leer-werk-plannen van de beide scholen. Dat ouders, leerlingen, docenten en inwoners van Wommels het muziekonderwijs als iets vanzelfsprekends hebben aangenomen en het muzikale leven in Wommels zowel actief als passief een boost heeft ondergaan en dat de financiering alsdan nagenoeg of geheel een structurele basis heeft gekregen.

Over Mosk

Het bestuur van Mosk is bewust klein gehouden. De nodige kennis op het gebied van muziek-educatieve expertise, muzikale expertise, projectmanagement en financiële deskundigheid is voldoende aanwezig binnen het bestuur dan wel op afroep voldoende beschikbaar.

Alle werkzaamheden gebeuren op vrijwillige basis en de bestuursleden en de door hen geraadpleegde deskundigen worden voor hun werkzaamheden niet beloond. Mosk werkt voor dit project samen met: de beide basisscholen: De Opslach en It Fûnemint, de gemeente Littenseradiel, Keunstwurk,de muziekschool Ritmyk/Centrum voor de kunsten

 

Dit project van Mosk wordt ondersteund door:

 • Miranda van Kralingen ( directeur Opera Zuid )
 • Jan van Dijk ( oud- directeur muziekschool Barendrecht)
 • Lieuwe Noordam ( Prins Claus Conservatorium Groningen)logo